מאגר הטקסטים - תנאי שימוש

אימפרו הקימה את מאגר הטקסטים כדי שישמש את תלמידיה, והוא פתוח ללא תשלום לכל תלמידי בתי הספר למשחק.

עם זאת, אופן אירגון המידע, דרך ריכוזו, והופעתו באתר אחד כמאגר מונולוגים וסצינות מספרות הקולנוע, הוא בלעדי לאתר זה.

זכויות היוצרים באתר זה ובחומר הכלול בו שייכות לאימפרו. ניתן להשתמש בו לשימוש עצמי בלבד. אין לעשות כל שימוש מסחרי בחומר זה, או שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רשיון מפורש בכתב מאת בעל האתר. מבלי למעט מן האמור לעיל, אין ליצור כל עותקים של החומר באתר זה או חלקים ממנו אלא לשימוש עצמי, אין לפרסמו, להפיצו או לאחסנו במאגר מידע, בכל מדיה, לרבות בדפוס, באמצעי אלקטרוני או באמצעי דיגיטלי. ניתן לצטט מאתר זה ובלבד שיצוין המקור.

כל נסיון להעתיק את המאגר, במלואו או בחלקו, או לבנות מאגר טקסטים דומה, ייחשב כמעשה בלתי חוקי וכשימוש ללא היתר ברעיון.

עם הרשמתי למאגר הטקסטים אני מסכים לתנאי השימוש ומתחייב שלא לעשות בו כל שימוש אחר.